Main Navigation

Taj Mahal Restaurant

398 Eddy St, 
San Francisco, 
CA