Main Navigation

Taj Mahal Restaurant & Taj Bar

2321 N High St, 
Columbus, 
OH

Previous Next
Similar Nearby

Similar Nearby